Βαρβάρα Λαλιώτη

 Στρατηγικές Δεξιοτήτων: Αναζητώντας τις Βασικές Αρχές και τα Δομικά Συστατικά τους.

 

Βαρβάρα Λαλιώτη

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Βαρβάρα Λαλιώτη

Μακροχρόνια Ανεργία: Σύγχρονες Τάσεις και Πρακτικές

Έρευνα ΟΑΕΔ:

Χαρακτηριστικά των Ανέργων

Social and Solidarity Economy in Greece:

The Role of SSE in Relation to Local Labour Markets

Βαρβάρα Λαλιώτη
«Διασύνδεση Εκπαίδευσης & Αγοράς Εργασίας: Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία & η Ελληνική Περίπτωση»

Βαρβάρα Λαλιώτη
«Μηχανισμοί Διάγνωσης Δεξιοτήτων: Μια Επισκόπηση»

Μαρία Σ. Μαρκάκη
«Οι αλλαγές της κοινωνικής διάρθρωσης της χώρας ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών μεταβολών στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, στις επαγγελματικές ειδικότητες και τις δεξιότητες: Ανάλυση Εισροών-Εκροών (2000-2016)»

Στέλιος Ρουπακιάς
«Προβλέψεις για επαγγέλματα και δεξιότητες στην ελληνική αγορά εργασίας 2018-2022»

Close Menu