Χαρακτηριστικά των ανέργων σύμφωνα με τα δεδομένα της εγγεγραμμένης ανεργίας – ΟΑΕΔ

Η Εργασία στον Καιρό του Κορωνοϊού: Μία Απόπειρα Σκιαγράφησης των Σχετικών με τον Κόσμο της Εργασίας Μέτρων & της Συζήτησης για την Επόμενη Μέρα – Βαρβάρα Λαλιώτη

Στρατηγικές Δεξιοτήτων: Αναζητώντας τις Βασικές Αρχές και τα Δομικά Συστατικά τους – Βαρβάρα Λαλιώτη

Μακροχρόνια Ανεργία: Σύγχρονες Τάσεις και Πρακτικές – Βαρβάρα Λαλιώτη

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση – Βαρβάρα Λαλιώτη

Χαρακτηριστικά των Ανέργων​ – Έρευνα ΟΑΕΔ

The Role of SSE in Relation to Local Labour Markets – Social and Solidarity Economy in Greece

«Διασύνδεση Εκπαίδευσης & Αγοράς Εργασίας: Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία & η Ελληνική Περίπτωση» – Βαρβάρα Λαλιώτη

«Μηχανισμοί Διάγνωσης Δεξιοτήτων: Μια Επισκόπηση» – Βαρβάρα Λαλιώτη

«Οι αλλαγές της κοινωνικής διάρθρωσης της χώρας ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών μεταβολών στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας,
στις επαγγελματικές ειδικότητες και τις δεξιότητες: Ανάλυση Εισροών-Εκροών (2000-2016)» – Μαρία Σ. Μαρκάκη

«Προβλέψεις για επαγγέλματα και δεξιότητες στην ελληνική αγορά εργασίας 2018-2022» – Στέλιος Ρουπακιάς

Close Menu