Η Ετήσια Έκθεση 2020 του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας δημοσιεύεται με μια συμπτυγμένη και εύχρηστη μορφή, αξιοποιώντας προηγμένο λογισμικό απεικόνισης. Καταγράφει και αναλύει, τις εξελίξεις στην απασχόληση και την ανεργία το 2019 και τα προηγούμενα έτη, τη ζήτηση θέσεων εργασίας ανά επάγγελμα, κλάδο και επίπεδο δεξιοτήτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Αποτελείται από 59 διαδραστικούς πίνακες που επιτρέπουν στον/στην χρήστη να εξειδικεύει τη διαθέσιμη πληροφορία ανάλογα με τα δημογραφικά, χρονικά, χωρικά κ.λπ. κριτήρια που τον/την ενδιαφέρουν. Δίνεται επίσης η δυνατότητα άντλησης ακόμα πιο αναλυτικής πληροφορίας μέσω της επιλογής “Learn more”. Η πρώτη ενότητα της Έκθεσης αφορά  στην εξέλιξη των βασικών μεγεθών της αγοράς εργασίας, ενώ η δεύτερη στην ανάλυση των τάσεων της αγοράς εργασίας και συγκεκριμένα του δυναμισμού των επαγγελμάτων και των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Τα δεδομένα της Έκθεσης προέρχονται από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, το μητρώο εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ και το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων ESCO.

Close Menu